voedselveiligheidkwaliteit
Voedselveiligheid & Kwaliteit
Zoek 
 
 Contact      
 

 

Watermonitoring

Klik HIER voor informatie over de sectorale watermonitoring door Food Compass.
 
 

Portaal Voedselveiligheid

Het informatieportaal voor voedselveiligheid voor ondernemers in de voedingstuinbouw is te vinden achter de inlog onder het thema voedselveiligheid en kwaliteit. De actuele informatie en de wettelijke achtergrond over gewasbescherming, voedselveiligheid en productinformatie zijn beschikbaar in afzonderlijke dossiers. Meerwaarde: samenbrengen van informatie uit verschillende bronnen. U kunt in applicaties per product, gericht zoeken naar etiketteringseisen, voedingsclaims, residunormen, normen van contaminanten, de GPC code of de ARfD berekenen bij gemeten waarden. Daarnaast kunt u zich aanmelden om een overzicht van RASFF meldingen per email te ontvangen. Klik hier voor het aanvragen van een account.

Voedselveiligheid & Kwaliteit

Consumenten verwachten voedselveilige producten. GroentenFruit Huis monitort de keten proactief op voedselveiligheidsrisico’s. De maatschappij mag rekenen op de professionaliteit van de sector. 

Risico- en crisismanagement
Om vroegtijdig een risico te herkennen en erkennen is goede communicatie en een basis van vertrouwen tussen ketenpartijen nodig. Zo kunnen we bij calamiteiten tijdig en daadkrachtig handelen. Het Kernteam Voedingstuinbouw komt direct in actie bij incidenten en crises die meerdere bedrijven en ketenschakels in de voedingstuinbouw (kunnen) raken en de hele sector schade aan afzet en/of imago (kunnen) opleveren. Soms opereert het kernteam zichtbaar, vaker onzichtbaar.
De focus ligt op situaties die te maken hebben met plantgezondheid en voedselveiligheid. Maatregelen zijn gericht op behoud van vertrouwen van afnemers en consumenten en beperken van de schade voor het bedrijfsleven. Waar nodig en mogelijk, is er overleg en afstemming met betrokken overheden, zoals de ministeries van Economische Zaken en Volksgezondheid Welzijn Sport en instanties als de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) of andere brancheorganisaties.

De volgende organisaties werken samen in het Kernteam: CBL, GroentenFruit Huis, LTO Nederland en Plantum. De organisaties lanceerder onlangs de website www.tuinbouwalert.nl. Hier vindt u onder andere een video over microbiologische gevaren in de voedingstuinbouw.

Draaiboek risico- en crisismanagement voedingstuinbouw

 

Stichting Food Compass

Stichting Food Compass voert landelijk onafhankelijk, op risico-analyse gebaseerd, residuonderzoek uit. Bedrijven die werken volgens de Hygiënecode voor ongesneden vers(e) groente, fruit en paddestoelen zijn verplicht residuonderzoek uit te voeren. Zij kunnen gebruik maken van de diensten van Food Compass. Ook andere bedrijven die in het kader van een eigen HACCP-plan residuonderzoek laten uitvoeren, kunnen zich bij Food Compass aansluiten.
Bovendien voert Food Compass sinds augustus 2013 een onderzoekprogramma uit, gericht op sectorale kennisopbouw en afstemming op het gebied van microbiologische risico’s op verse, onbewerkte groente en fruit. Food Compass is gevestigd in het GroentenFruit Huis.FoodCompass

Afvalfonds Verpakkingen

Voor de periode 2017-2019 hebben het GroentenFruit Huis en het Afvalfonds Verpakkingen een nieuwe overeenkomst  gesloten.  De overeenkomst geldt vanaf 1 januari 2017 en wordt in praktijk toegepast voor de aangifte per 1 april 2018 over de verpakkingen van 2017.
 

Belangrijkste punten

  • aangifte éénmalige logistieke hulpmiddelen op sector niveau
  • de lijst met standaardgewichten voor aangifte en indirecte export
  • laag tarief voor karton

Voor deelname moet Bijlage I 'Verklaring Groente- en Fruitsector' worden ingevuld en Bijlage II lijst met standaard gewichten worden gebruikt. De handleiding behorende bij de nieuwe regeling is in overleg met het Afvalfonds gemaakt en ook beschikbaar.
 
Overeenkomst: 20161216 Groenten Fruit Vaststellingsovereenkomst
Bijlage I: 161216 Verklaring groente- en fruitsector
Bijlage II: 171006 lijst standaard gewichten Groenten Fruit
Handleiding:
17GFH195 Handleiding_Afvalbeheersbijdrage_Verpakkingen 180227

 


De afgelopen twee decennia heeft de sector in Nederland veel bereikt inzake duurzaam verpakken: er worden meer meermalige kunststof kratten gebruikt, materiaalgebruik per eenheid product is gereduceerd, alternatieven voor PVC verpakkingen zijn gezocht en gebruik van geperforeerde folies zorgen voor een langere houdbaarheid.
 

Brancheplan Verduurzaming Verpakking
In dit plan zijn voor de sector doelen vastgesteld voor het verder verduurzamen van verpakkingen. Het is opgesteld met deskundigen uit de sector. Gezamenlijk is en wordt gekeken naar kennishiaten en welke best practices breder kunnen worden ingezet. Voor bedrijven is het goed om kritisch naar hun eigen verpakkingen-productcombinatie te kijken.Waar is nog gewichtswinst te boeken? Kan de houdbaarheid worden verlengd? Ander materiaal worden toegepast?  

Link naar
BVP - verse groenten, fruit en paddenstoelen’
 
 

EWRS meet en waarschuwt

EWRS staat voor Early Warning & Response System. De EWRS-databank bevat duizenden analyseresultaten van residuen van gewasbeschermingsmiddelen op groente & fruit. Handelsbedrijven en telersverenigingen kunnen deze informatie benutten bij het maken van een risico-inventarisatie. Alle deelnemers aan Food Compass zijn automatisch aangesloten bij het EWRS en hebben toegang tot alle gegevens (anoniem) binnen de EWRS-databank. De meetgegevens in de databank zijn afkomstig van de NVWA, Food Compass en individuele bedrijven. Wanneer er in de monitoring door Food Compass een mogelijk risico voor de volksgezondheid wordt geconstateerd, dan wordt er via Food Compass een rapid alert uitgestuurd naar alle deelnemers. De EWRS-databank wordt beheerd door het RIVM.